Categories
Uncategorized

[:en]CMC Markets Webtrader[:de]CMC Markets Webtrader[:fr]CMC Markets Webtrader[:es]CMC Mercados Webtrader[:no]CMC Markets Webtrader[:sv]CMC Markets Webtrader[:pl]CMC Markets Webtrader[:it]CMC Markets Webtrader[:zh]CMC Markets Webtrader[:ru]Веб-трейдер CMC Markets[:fi]CMC Marketsin Webtrader[:nl]CMC Markets Webtrader[:hu]CMC Markets WebTrader[:ja]CMC市場Webtrader[:ar]سمك الأسواق ويبترادر[:eu]CMC Merkatuak Webtrader[:et]CMC Markets WebTrader[:el]CMC Markets Webtrader[:ga]CMC Margaí Webtrader[:tr]CMC Pazarları Webtrader[:]

[:en]CMC Markets Webtrader for beginners, All about CMC Markets Web trader for trading currencies, spread betting or CFD trading, Open free CMCMarkets Webtrader account. for more information about CMC markets webtrader you can visit CMC markets review by ForexSQ.com forex company.

CMC Markets Webtrader

Pattern recognition scanner

Our pattern recognition scanner automatically alerts you to the emergence and breakout of popular chart patterns such as triangles, wedges and channels across 120 of our most popular products every 15 minutes, ensuring that you are notified of possible trading opportunities.

News and insights

Access multiple sources of market news and analysis directly through the Next Generation platform.

Insights

Our global team of market analysts post daily commentaries in the form of written and video content to the ‘Insights’ module on the platform to give you daily trading ideas.

Morningstar quantitative equity research reports

Find stock trading opportunities by comparing the actual price of our shares with the Morningstar ‘Fair Value Estimate’ of what the share could be worth.

Reuters news

Stay informed with live streaming market news from Reuters within our desktop CFD trading platform and mobile apps.

CMC TV

Watch daily videos from our experts as they share insightful technical analysis on the markets.

Market calendar

Powered by Reuters, our filterable market calendar covers all the major economic data releases from around the world, sending you alerts to key trading events on your mobile phone.

CMC Twitter

Access tweets from our analysts and over 45 carefully selected financial commentators in one feed, via the platform.

Order execution

Order types

Our Next Generation platform provides a range of flexible and easy-to-use orders so you can better manage your trade entry, exit and risk. We also offer a range of advanced features including boundary orders, guaranteed stop-loss orders, trailing stops, price ladders and more.

Advanced order options:-

1-Click trading
2-Price ladder
3-Long & short simultaneously
4-Boundary orders
5-Guaranteed stops

Built-in help and support

Platform tour videos

Find out how you can use the powerful tools within our award-winning Next Generation platform** to devise a stronger trading strategy.

Trading strategy videos

New to CFD trading? Enhance your trading skills with our suite of free education videos.

Live chat

Have a question about your trading account? Use live chat or make a call to a member of our award-winning Customer Services team^ whenever there’s a market open.

CMC Webtrader review conclusion

by this CMC webtrader now you know all about CMC markets webtrader, for more information about CMC markets webtrader you can visit CMC markets review by Topforexbrokers.com broker.[:de]

CMC Markets Webtrader für Anfänger, Alles über CMC Markets Web Trader für Trading Währungen, Spread Wetten oder CFD Trading , Open free CMCMarkets Webtrader Account.

CMC Markets Webtrader

Pattern Erkennungsscanner

Unser Mustererkennungs-Scanner informiert Sie automatisch auf die Entstehung und den Ausbruch von populären Chartmustern wie Dreiecke, Keile und Kanäle über 120 unserer beliebtesten Produkte alle 15 Minuten und stellt sicher, dass Sie über mögliche Handelsmöglichkeiten informiert werden.

Neuigkeiten und Einsichten

Zugriff auf mehrere Quellen von Marktnachrichten und Analysen direkt über die Next Generation Plattform.

Einblicke

Unser globales Team von Marktanalysten posten tägliche Kommentare in Form von schriftlichen und Videoinhalten auf das Modul "Insights" auf der Plattform, um Ihnen täglich handelnde Ideen zu geben.

Morningstar quantitative Equity Research Berichte

Finden Sie Aktienhandel Chancen durch den Vergleich der tatsächlichen Preis unserer Aktien mit dem Morningstar 'Fair Value Estimate', was der Anteil wert sein könnte.

Reuters Nachrichten

Bleiben Sie informiert mit Live-Streaming-Marktnachrichten von Reuters in unserer Desktop- CFD- Handelsplattform und mobilen Apps.

CMC TV

Beobachten Sie tägliche Videos von unseren Experten, da sie eine aufschlussreiche technische Analyse auf den Märkten teilen.

Marktkalender

Angetrieben von Reuters, umfasst unser filterbarer Marktkalender alle wichtigen ökonomischen Datenfreigaben aus der ganzen Welt und sendet Ihnen Warnungen zu wichtigen Handelsereignissen auf Ihrem Handy.

CMC Twitter

Zugang Tweets von unseren Analysten und über 45 sorgfältig ausgewählte Finanzkommentatoren in einem Feed, über die Plattform.

Auftragsausführung

Bestellarten

Unsere Next Generation Plattform bietet eine Reihe von flexiblen und einfach zu bedienenden Aufträgen, so dass Sie Ihren Handelseintrag, Ausstieg und Risiko besser verwalten können. Wir bieten auch eine Reihe von erweiterten Funktionen wie Grenze Bestellungen, garantierte Stop-Loss-Aufträge, nachlaufende Stationen, Preisleitern und vieles mehr.

Erweiterte Bestelloptionen: –

1-Klick-Handel
2-Preis Leiter
3-Long & kurz gleichzeitig
4-Boundary Bestellungen
5-Garantierte Stationen

Eingebaute Hilfe und Unterstützung

Plattform Tour Videos

Finden Sie heraus, wie Sie die leistungsstarken Tools in unserer preisgekrönten Next Generation Plattform nutzen können **, um eine stärkere Handelsstrategie zu entwickeln.

Trading-Strategie-Videos

Neu im CFD-Handel? Verbessern Sie Ihre Trading-Fähigkeiten mit unserer Suite von kostenlosen Bildungsvideos.

Live-Chat

Haben Sie eine Frage zu Ihrem Handelskonto? Verwenden Sie Live-Chat oder rufen Sie an ein Mitglied unseres preisgekrönten Kundenservice-Teams ^, wenn es einen Markt offen ist.

Plattformrückmeldung

Wir nehmen unser Kunden-Feedback an

[:fr]

CMC Markets Webtrader pour débutants, Tout sur CMC Markets Web trader pour le négoce de devises, la diffusion de paris ou CFD trading , Ouvrez le compte gratuit CMCMarkets Webtrader.

CMC Markets Webtrader

Scanner de reconnaissance de motifs

Notre scanner de reconnaissance de motifs vous avertit automatiquement de l'émergence et de l'émergence de modèles de graphiques populaires tels que des triangles, des coins et des canaux dans 120 de nos produits les plus populaires toutes les 15 minutes, en vous assurant que vous êtes informé des possibilités commerciales possibles.

Nouvelles et idées

Accédez directement à plusieurs sources d'informations et d'analyses du marché directement via la plate-forme Next Generation.

Insights

Notre équipe mondiale d'analystes de marché publie des commentaires quotidiens sous la forme de contenu écrit et vidéo au module "Insights" sur la plate-forme pour vous donner des idées commerciales quotidiennes.

Rapports de recherche sur l'équité quantitative Morningstar

Trouvez les opportunités de négociation d' actions en comparant le prix réel de nos actions avec l'estimation de juste valeur Morningstar de ce que l'action pourrait valoir.

Nouvelles de Reuters

Restez informé des nouvelles du marché en direct de Reuters dans notre plate-forme de trading CFD de bureau et nos applications mobiles.

CMC TV

Regardez les vidéos quotidiennes de nos experts car elles partagent une analyse technique approfondie sur les marchés.

Calendrier de marché

Propulsé par Reuters, notre calendrier de marché filtrable couvre toutes les principales versions de données économiques du monde entier, vous envoyant des alertes sur les principaux événements commerciaux sur votre téléphone portable.

CMC Twitter

Accédez aux tweets de nos analystes et à plus de 45 commentateurs financiers soigneusement sélectionnés dans un flux, via la plate-forme.

Exécution de commande

Types de commande

Notre plate-forme Next Generation offre une gamme d'commandes flexibles et faciles à utiliser afin de mieux gérer votre entrée, votre sortie et votre risque. Nous offrons également une gamme de fonctionnalités avancées, y compris les commandes aux limites, les commandes de stop-loss garanties, les arrêts de fin de course, les échelles de prix et plus encore.

Options de commande avancées: –

1-Click trading
Échelle à 2 prix
3-Long et court simultanément
Commandes à quatre fronts
5-Arrêts garantis

Aide intégrée et soutien

Vidéos de la plate-forme

Découvrez comment utiliser les outils puissants de notre plate-forme primée de la prochaine génération ** pour concevoir une stratégie commerciale plus forte.

Vidéos de stratégie de négociation

Nouveau sur le trading CFD? Améliorez vos compétences commerciales avec notre suite de vidéos gratuites.

Discussion en temps réel

Vous avez une question sur votre compte de trading? Utilisez un chat en direct ou appelez un membre de notre équipe primée de service à la clientèle ^ chaque fois qu'il y a un marché ouvert.

Commentaires sur la plate-forme

Nous prenons nos commentaires des clients se

[:es]

CMC Markets Webtrader para principiantes, Todo sobre CMC Mercados Web trader para negociar divisas, spread betting o CFD trading , Abrir cuenta gratuita de CMCMarkets Webtrader.

CMC Mercados Webtrader

Escáner de reconocimiento de patrones

Nuestro escáner de reconocimiento de patrones le avisa automáticamente de la aparición y ruptura de los patrones de gráficos populares, tales como triángulos, cuñas y canales a través de 120 de nuestros productos más populares cada 15 minutos, asegurando que se le notifique de posibles oportunidades comerciales.

Noticias y perspectivas

Acceda a múltiples fuentes de noticias y análisis de mercado directamente a través de la plataforma Next Generation.

Insights

Nuestro equipo global de analistas de mercado publicar comentarios diarios en forma de contenido escrito y de vídeo en el módulo de 'Insights' en la plataforma para darle ideas de comercio diario.

Informes cuantitativos de Morningstar

Encuentre oportunidades de negociación de acciones comparando el precio real de nuestras acciones con la estimación de Fair Value de Morningstar de lo que podría valer la acción.

Noticias de Reuters

Manténgase informado con noticias sobre el mercado de streaming en vivo de Reuters en nuestra plataforma de trading de CFDs de escritorio y aplicaciones móviles.

CMC TV

Vea videos diarios de nuestros expertos, ya que comparten un análisis técnico perspicaz en los mercados.

Calendario del mercado

Impulsado por Reuters, nuestro calendario de mercado filtrable cubre todas las principales publicaciones de datos económicos de todo el mundo, enviándoles alertas a los principales eventos comerciales de su teléfono móvil.

CMC Twitter

Acceda a los tweets de nuestros analistas ya más de 45 analistas financieros cuidadosamente seleccionados en un feed, a través de la plataforma.

Ejecución de órdenes

Tipos de pedido

Nuestra plataforma de próxima generación ofrece una gama de órdenes flexibles y fáciles de usar para que pueda administrar mejor su ingreso, salida y riesgo en el comercio. También ofrecemos una gama de características avanzadas incluyendo órdenes de límite, órdenes de stop-loss garantizadas, paradas de arrastrar, escaleras de precios y más.

Opciones de pedido avanzadas: –

Negociación con 1 clic
Escala de 2 precios
3-Largo y corto simultáneamente
Órdenes de 4 Límites
5-Paradas garantizadas

Ayuda y soporte integrados

Vídeos del tour de la plataforma

Descubra cómo puede utilizar las poderosas herramientas de nuestra galardonada plataforma Next Generation ** para diseñar una estrategia comercial más sólida.

Videos de estrategias comerciales

¿Es nuevo en CFD trading? Mejore sus habilidades comerciales con nuestra suite de videos educativos gratuitos.

Chat en vivo

¿Tiene alguna pregunta sobre su cuenta de trading? Utilice chat en vivo o haga una llamada a un miembro de nuestro galardonado equipo de Servicio al Cliente ^ siempre que haya un mercado abierto.

Feedback de la plataforma

Tomamos la opinión de nuestros clientes

[:no]

CMC Markets Webtrader for nybegynnere, Alt om CMC Markets Web Trader for trading valutaer, spread betting eller CFD trading , Åpne gratis CMCMarkets Webtrader konto.

CMC Markets Webtrader

Mønstergenkjenningsskanner

Vår modellgjenkjenningsscanner varsler deg automatisk om fremveksten og bruken av populære diagrammønstre som trekanter, kiler og kanaler over 120 av våre mest populære produkter hvert 15. minutt, slik at du får beskjed om mulige handelsmuligheter.

Nyheter og innsikt

Få tilgang til flere kilder til markedsnyheter og analyser direkte gjennom Next Generation-plattformen.

innsikt

Vår globale team av markedsanalytikere legger daglig kommentarer i form av skriftlig og videoinnhold til "Insights" -modulen på plattformen for å gi deg daglige handelsideer.

Morningstar kvantitative egenkapitalforskningsrapporter

Finn aksjehandel muligheter ved å sammenligne den faktiske prisen på aksjene våre med Morningstar 'Fair Value Estimate' av hva aksjen kan være verdt.

Reuters nyheter

Hold deg informert om live streaming markedsnyheter fra Reuters i vår desktop CFD trading plattform og mobile apps.

CMC TV

Se daglige videoer fra våre eksperter da de deler innsiktsfull teknisk analyse på markedene.

Markeds kalender

Drevet av Reuters, vår filterbare markedskalender dekker alle de store økonomiske datautgivelsene fra hele verden, og sender deg varsler om viktige handelshendelser på mobiltelefonen din.

CMC Twitter

Få tilgang til tweets fra våre analytikere og over 45 nøye utvalgte økonomiske kommentatorer i en feed via plattformen.

Ordreutførelse

Ordre typer

Vår Next Generation-plattform gir en rekke fleksible og enkle å bruke bestillinger, slik at du bedre kan håndtere din handel, utgang og risiko. Vi tilbyr også en rekke avanserte funksjoner, inkludert grensordrer, garanterte stoppordre, bakstopp, prisstiger og mer.

Avanserte ordrealternativer: –

1-klikk-handel
2-pris stige
3-lang og kort samtidig
4-grenseordrer
5-garanterte stopp

Innebygd hjelp og støtte

Plattform tur videoer

Finn ut hvordan du kan bruke de kraftige verktøyene i vår prisbelønte Next Generation-plattform ** for å utarbeide en sterkere handelsstrategi.

Trading strategi videoer

Ny på CFD trading? Forbedre dine handelsferdigheter med vår pakke med gratis utdannelsesvideoer.

Live chat

Har du spørsmål om din trading konto? Bruk live chat eller ring et medlem av vårt prisbelønte kundeservice-team ^ når det er åpent marked.

Plattform tilbakemelding

Vi tar vår tilbakemeldinger fra kunder

[:sv]

CMC Markets Webtrader för nybörjare, Allt om CMC Markets Web Trader för handelsvalutor, Spread betting eller CFD trading , Öppna gratis CMCMarkets Webtrader konto.

CMC Markets Webtrader

Mönsterkänningsskanner

Vår mönsterigenkänningssökare varnar dig automatiskt för framväxten och utbrott av populära kartmönster som trianglar, kilar och kanaler över 120 av våra mest populära produkter var 15: e minut, vilket gör att du får information om eventuella handelsmöjligheter.

Nyheter och insikter

Få tillgång till flera källor till marknadsnyheter och analys direkt via Next Generation-plattformen.

Insights

Vårt globala team av marknadsanalytiker lägger dagliga kommentarer i form av skriftligt och videoinnehåll till modulen Insights på plattformen för att ge dig dagliga handelsideer.

Morningstar kvantitativa aktieforskningsrapporter

Hitta aktiehandelns möjligheter genom att jämföra det faktiska priset på våra aktier med Morningstar 'Fair Value Estimate' av vad aktien kan vara värd.

Reuters nyheter

Håll dig uppdaterad med live streaming nyheter från Reuters inom vår CFD- handelsplattform och mobilappar.

CMC TV

Titta på dagliga videoklipp från våra experter, eftersom de delar inblicklig teknisk analys på marknaderna.

Marknadskalender

Drivs av Reuters, täcker vår filtrerbara marknadskalender alla viktiga ekonomiska utgåvor från hela världen och skickar dig varningar till viktiga handelshändelser på din mobiltelefon.

CMC Twitter

Få tillgång till tweets från våra analytiker och över 45 noggrant utvalda finansiella kommentatorer i ett flöde via plattformen.

Orderutförande

Beställningstyper

Vår Next Generation-plattform erbjuder en rad flexibla och lättanvända beställningar så att du bättre kan hantera din handel, utträde och risk. Vi erbjuder även en rad avancerade funktioner, inklusive gränser, garanterade slutförlustorder, bakstopp, prisstegar och mer.

Avancerade orderalternativ: –

1-Click trading
2-pris stege
3-lång och kort samtidigt
4-gränsen order
5-garanterade slutar

Inbyggd hjälp och support

Plattformsturneringsvideor

Ta reda på hur du kan använda de kraftfulla verktygen inom vår prisbelönta Next Generation-plattform ** för att utarbeta en starkare handelsstrategi.

Strategier för handelsstrategi

Ny CFD-handel? Förbättra dina handelsfärdigheter med vår serie gratis videofilmer.

Live chatt

Har du en fråga om ditt handelskonto? Använd livechatt eller ring ett samtal till en medlem av vårt prisbelönta kundservice team ^ när det finns en marknad öppen.

Plattformåterkoppling

Vi tar vår kundrespons se

[:pl]

CMC Markets Webtrader dla początkujących, Wszystko o CMC Markets Handlarz internetowy dla handlu walutami, spread betting lub CFD trading , Open free CMCMarkets Webtrader.

CMC Markets Webtrader

Skaner rozpoznawania wzoru

Nasz skaner rozpoznawania wzorca automatycznie powiadamia Cię o pojawianiu się i rozpowszechnianiu popularnych wzorów wykresów, takich jak trójkąty, kliny i kanały w 120 naszych najpopularniejszych produktach co 15 minut, zapewniając, że zostaniesz powiadomiony o możliwościach handlowych.

Wiadomości i poglądy

Uzyskaj dostęp do wielu źródeł informacji rynkowych i analiz bezpośrednio za pośrednictwem platformy Next Generation.

Wgląd

Nasz globalny zespół analityków rynku publikuje codzienne komentarze w formie treści pisemnych i wideo w module "Insights" na platformie, aby codziennie wyświetlać informacje o transakcjach.

Raporty dotyczące ilościowej sprawozdawczości kapitałowej Morningstar

Znajdź szanse na akcje, porównując rzeczywistą cenę naszych akcji z szacunkiem wartości godziwej Morningstar na temat tego, jaki udział może być wart.

Reuters wiadomości

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami na żywo z serwisu Reuters w ramach platformy CFD i aplikacji mobilnych.

CMC TV

Obejrzyj codziennie filmy ekspertów, którzy dzielą się szczegółową analizą techniczną na rynkach.

Kalendarz rynku

Obsługiwany przez Reuters kalendarz rynkowy obejmuje wszystkie istotne publikacje danych ekonomicznych z całego ś wiata, wysyłajĘ … c powiadomienia o kluczowych wydarzeniach handlowych w telefonie komórkowym.

CMC Twitter

Zapoznaj się z tweetami naszych analityków i ponad 45 starannie dobranymi komentatorami finansowymi w jednym kanale za pośrednictwem platformy.

Wykonanie zlecenia

Typy zleceń

Nasza platforma Next Generation zapewnia wiele elastycznych i łatwych w obsłudze zamówień, dzięki czemu można lepiej zarządzać wprowadzaniem, wyjściem z rynku i ryzykiem. Oferujemy również szereg zaawansowanych funkcji, w tym zamówień granicznych, gwarantowanych zleceń stop loss, przystanków końcowych, drabin cenowych i nie tylko.

Zaawansowane opcje zamówienia: –

1-Click Trading
2 drabina cenowa
3-Długie i krótkie jednocześnie
Zamówienia 4-graniczne
5-Gwarantowane przystanki

Wbudowana pomoc i wsparcie

Filmy z koncertami platformy

Dowiedz się, w jaki sposób możesz korzystać z potężnych narzędzi w ramach nagradzanej platformy Next Generation **, aby opracować silniejszą strategię handlową.

Filmy strategiczne dotyczące transakcji

Nowość w handlu CFD? Zwiększ swoją wiedzę handlową dzięki naszym pakietom darmowych filmów edukacyjnych.

Czat na żywo

Masz pytanie dotyczące konta handlowego? Korzystaj z czatu na żywo lub zadzwoń do członka naszego wielokrotnie nagradzanego zespołu ds. Obsługi klienta, gdziekolwiek jest otwarty rynek.

Informacje zwrotne platformy

Przyjmujemy opinie naszych klientów

[:it]

CMC Markets Webtrader per i principianti, Tutto su Mercati CMC Commerciante del Web per le valute di trading, diffusione delle scommesse o CFD trading , Open free CMCMarkets Account Webtrader.

CMC Markets Webtrader

Scanner di riconoscimento di pattern

Il nostro scanner per il riconoscimento di modelli ti avvisa automaticamente all'evoluzione e alla rottura di schemi grafici popolari quali triangoli, cunei e canali in 120 dei nostri prodotti più popolari ogni 15 minuti, garantendo la comunicazione di possibili opportunità commerciali.

Notizie e intuizioni

Accesso a più fonti di notizie e analisi di mercato direttamente attraverso la piattaforma Next Generation.

Approfondimenti

Il nostro team globale di analisti di mercato pubblica commenti quotidiani sotto forma di contenuti scritti e video al modulo 'Insights' sulla piattaforma per darvi idee commerciali quotidiane.

Rapporti di ricerca del capitale quantitativo Morningstar

Trova le opportunità di negoziazione di borsa confrontando il prezzo effettivo delle nostre azioni con il "Valore Fair Value" di Morningstar di quello che potrebbe valere la quota.

Notizie di Reuters

Rimani informato con le notizie del mercato live streaming da Reuters all'interno della nostra piattaforma di trading di CFD desktop e delle applicazioni mobili.

CMC TV

Guarda i video quotidiani dei nostri esperti in quanto condividono un'analisi tecnica approfondita sui mercati.

Calendario di mercato

Powered by Reuters, il nostro calendario di mercato filtrante copre tutti i principali dati di dati economici provenienti da tutto il mondo, inviando avvisi a importanti eventi commerciali sul tuo cellulare.

CMC Twitter

Accesso ai tweet dei nostri analisti e oltre 45 commentatori finanziari accuratamente selezionati in un unico feed, tramite la piattaforma.

Ordine di esecuzione

Tipi di ordine

La nostra piattaforma Next Generation offre una gamma di ordini flessibili e di facile utilizzo in modo da poter gestire meglio il tuo ingresso commerciale, il tuo ingresso e il rischio. Offriamo anche una serie di funzioni avanzate, tra cui ordini di confine, ordini di stop-loss garantiti, fermi di arresto, scalette di prezzo e altro ancora.

Opzioni d'ordine avanzate: –

1-Click trading
Scala 2-Price
3-lungo e corto contemporaneamente
Ordini a 4 limiti
5-arresti garantiti

Guida e supporto integrati

Video piattaforma tour

Scopri come utilizzare gli strumenti potenti della nostra piattaforma Next Generation ** premiata per creare una strategia commerciale più forte.

Video strategia di trading

Nuovo per il trading CFD? Migliora le tue capacità commerciali con la nostra suite di video educativi gratuiti.

Chat dal vivo

Hai una domanda sul tuo conto commerciale? Utilizza chat live o fai una chiamata a un membro del nostro team di servizi clienti premiati ogniqualvolta ci sia un mercato aperto.

Feedback sulla piattaforma

Prendiamo le nostre risposte ai nostri clienti

[:zh]

CMC Markets Webtrader初学者,所有关于CMC Markets Web交易者的交易货币,点差价合约交易 ,开放免费CMCMarkets Webtrader账户。

CMC Markets Webtrader

模式识别扫描仪

我们的模式识别扫描仪可以自动提醒您,每15分钟,我们最受欢迎的产品中的 120种流行图表模式,如三角形,楔形和渠道的出现和突破,确保您被通知可能的交易机会。

新闻和见解

通过下一代平台直接获取市场新闻和分析的多个来源。

洞察

我们的全球市场分析师团队每天都会以书面和视频内容的形式向平台上的“Insights”模块发表评论,为您提供每日交易的想法。

晨星定量股权研究报告

通过将我们的股票的实际价格与晨星的“公允价值估计”进行比较,寻找股票交易机会,这个份额是值得的。

路透新闻

在我们的桌面CFD交易平台和移动应用程序中随时了解路透社的直播流媒体新闻。

CMC电视

观看我们专家的每日视频,因为他们在市场上分享了有见地的技术分析。

市场日历

由路透社支持,我们的可过滤市场日历涵盖了世界各地的所有主要经济数据发布,向您的手机上的关键交易活动发出警报。

CMC Twitter

通过该平台,在一个Feed中访问我们的分析师和超过45个精心挑选的财务评论员的推文。

订单执行

订单类型

我们的下一代平台提供一系列灵活且易于使用的订单,以便您更好地管理您的交易进入,退出和风险。我们还提供一系列先进功能,包括边界订单,保证止损订单,尾随止损,价格梯子等。

高级订单选项: –

1点交易
2价梯子
3长和短同时
4边界订单
5 – 保证停止

内置帮助和支持

平台巡视视频

了解如何在我们屡获殊荣的下一代平台**中使用强大的工具来制定更强大的交易策略。

交易策略视频

新进CFD交易?通过我们的免费教育视频套件提高您的交易技能。

在线聊天

有关于您的交易账户的问题?只要有市场开放,就可以使用实时聊天或拨打我们屡获殊荣的客户服务团队的成员。

平台反馈

我们收到我们的客户反馈

[:ru]

CMC Markets Webtrader для начинающих, Все о CMC Markets Веб-трейдер для торговли валютой, спред или CFD-трейдинг , Открыть бесплатную учетную запись CMCMarkets Webtrader.

Веб-трейдер CMC Markets

Сканер распознавания образов

Наш сканер распознавания образов автоматически предупреждает вас о появлении и прорыве популярных графических узоров, таких как треугольники, клинья и каналы, по 120 нашим самым популярным продуктам каждые 15 минут, гарантируя, что вы будете уведомлены о возможных торговых возможностях.

Новости и идеи

Получите доступ к нескольким источникам новостей и анализа рынка непосредственно через платформу следующего поколения.

Insights

Наша глобальная команда аналитиков рынка ежедневно публикует ежедневные комментарии в виде письменного и видеоконтента к модулю «Insights» на платформе, чтобы дать вам ежедневные торговые идеи.

Отчеты о количественных исследованиях акций Morningstar

Найдите возможности торговли акциями, сравнивая фактическую цену наших акций с оценочной стоимостью Morningstar «Справедливая стоимость» того, что может стоить доля.

Новости Рейтер

Будьте в курсе новостей в реальном времени от Reuters на нашей торговой платформе CFD и мобильных приложениях.

CMC TV

Смотрите ежедневные видео от наших экспертов, поскольку они делятся глубоким техническим анализом на рынках.

Календарь рынка

Powered by Reuters, наш календарь с фильтруемым рынком охватывает все основные экономические данные со всего мира, отправив вам оповещения о ключевых торговых событиях на вашем мобильном телефоне.

Твиттер для CMC

Доступ к твитам от наших аналитиков и более 45 тщательно отобранных финансовых комментаторов в одном канале через платформу.

Исполнение заказа

Типы заказов

Наша платформа следующего поколения предоставляет ряд гибких и простых в использовании заказов, чтобы вы могли лучше управлять своей торговой записью, выходом и риском. Мы также предлагаем ряд дополнительных функций, включая пограничные заказы, гарантированные стоп-лоссы, трейлинг-стопы, ценовые тренды и многое другое.

Расширенные параметры заказа: –

1-Click торговля
2-Ценовая лестница
3-Long и короткие одновременно
4-пограничные заказы
5-Гарантированные остановки

Встроенная справка и поддержка

Видео по платформе

Узнайте, как вы можете использовать мощные инструменты в нашей отмеченной наградами платформе Next Generation **, чтобы разработать более эффективную торговую стратегию.

Видео с торговой стратегией

Новый для торговли CFD? Расширьте свои торговые навыки с помощью нашего бесплатного видео.

Живой чат

У вас есть вопрос о вашем торговом счете? Используйте чат или позвоните сотруднику нашей удостоенной наград команды обслуживания клиентов ^ всякий раз, когда рынок открыт.

Обратная связь с платформой

Мы принимаем наши отзывы клиентов se

[:fi]

CMC Marketsin Webtrader aloittelijoille, Kaikki CMC Marketsin Web kauppias kaupankäyntivaluutat, spreadbetting tai CFD kaupankäynti , Open vapaa CMCMarkets Webtrader tilillä.

CMC Marketsin Webtrader

Hahmontunnistuksen skanneri

Meidän hahmontunnistuksen skanneri ilmoittaa automaattisesti syntymistä ja purkautuminen suosittuja kaavion kuviot, kuten kolmiot, kiilat ja kanavat poikki 120 suosituimmista tuotteista 15 minuutin välein, varmistaa, että saat ilmoituksen mahdollisista kaupankäynnin mahdollisuuksia.

Uutisia ja oivalluksia

Pääsy useita lähteitä markkina uutisia ja analyysi suoraan Next Generation alustalla .

Näkemyksiä

Globaalin joukkueen markkina-analyytikoiden lähettää päivittäin kommentteja muodossa kirjoitettu ja videosisältö "Insightsin moduuli lavalla antaa sinulle päivävaihto ideoita.

Morningstar kvantitatiivinen pääoman tutkimusraportteja

Etsi varastossa kaupankäynnin mahdollisuuksia vertaamalla todellinen hinta meidän osakkeiden kanssa Morningstarin käyvän arvon arvio "mitä osakkeen arvo voisi olla.

Reutersin uutinen

Pysy ajan tasalla streaming markkinoiden uutisia Reuters sisällä työpöydän CFD kaupankäynti alusta ja mobiilisovellukset.

CMC-TV

Katsella päivittäin videoita asiantuntijoiltamme sillä niillä oivaltavaa tekniseen analyysiin markkinoilla.

Market kalenteri

Powered by Reuters, meidän suodatettavissa markkina kalenteri kattaa kaikki tärkeimmät talousluvut eri puolilta maailmaa, lähettää sinulle hälytysten avain kaupankäynnin tapahtumia matkapuhelimeesi.

CMC Twitter

Pääsy tweetit meidän analyytikkojen ja yli 45 huolellisesti valittu taloudellinen kommentaattorit yhden syöttöpisteen, foorumin kautta.

toimeksiantojen

Toimeksiantotyypit

Uuden sukupolven alusta tarjoaa valikoiman joustava ja helppo käyttää tilauksia, jotta voit paremmin hallita kauppa saapumiseen, poistumiseen ja riskejä. Tarjoamme myös useita kehittyneitä ominaisuuksia, kuten rajan tilauksia, taattu stop-loss tilauksia, ylimääräisistä pysähtyy, hinta tikkaat ja enemmän.

Advanced tilaus vaihtoehdoista: –

1-Click kaupankäynnin
2-Hinta tikapuut
3-Pitkä & lyhyt samanaikaisesti
4-raja tilaukset
5-Taattu pysähtyy

Sisäänrakennettu apua ja tukea

Platform kiertue videot

Selvittää, miten voit käyttää tehokkaita työkaluja meidän palkitun Next Generation alustan ** laatimaan vahvemman kaupankäynnin strategiaa.

Kaupankäynnin strategiaa videot

Uusi CFD kaupankäynti? Paranna kaupankäyntikykyjäsi meidän sarja maksuttoman koulutuksen videoita.

Chat

On kysymys kaupankäynnin tilisi? Käytä live chat tai soittaa asiakaspalveluumme palkitun asiakaspalveluumme ^ aina siellä avoimilla markkinoilla.

platform palaute

Otamme asiakaspalautteen SE

[:nl]

CMC Markets Webtrader voor beginners, Alles over CMC Markets Webhandelaar voor handelsvaluta's, spreadbetting of CFD-handel , Open gratis CMCMarkets Webtrader-account.

CMC Markets Webtrader

Patroon herkennings scanner

Onze patroonherkenningsscanner waarschuwt u automatisch voor de opkomst en uitbreking van populaire grafische patronen zoals driehoeken, wiggen en kanalen over 120 van onze meest populaire producten om de 15 minuten, zodat u op de hoogte wordt gesteld van mogelijke handelsmogelijkheden.

Nieuws en inzichten

Toegang tot meerdere bronnen van marktnieuws en analyse direct via het Next Generation- platform .

inzichten

Ons wereldwijde team van marktanalisten brengt dagelijkse commentaren in de vorm van schriftelijke en video-inhoud naar de 'Insights'-module op het platform om u dagelijkse handelsidees te geven.

Morningstar kwantitatieve equity onderzoeksrapporten

Zoek aandelenhandel mogelijkheden door de actuele prijs van onze aandelen te vergelijken met de Morningstar 'Fair Value Estimate' van wat het aandeel zou kunnen zijn.

Reuters nieuws

Blijf op de hoogte van live streaming nieuws over de markt van Reuters in ons bureaublad CFD trading platform en mobiele apps.

CMC TV

Bekijk dagelijkse video's van onze experts, omdat zij opzichtige technische analyse op de markten delen.

Marktkalender

Powered by Reuters, onze filterbare markt kalender omvat alle belangrijke economische data releases van over de hele wereld, die u waarschuwingen verzenden naar belangrijke handelsgebeurtenissen op uw mobiele telefoon.

CMC Twitter

Toegang tot tweets van onze analisten en meer dan 45 zorgvuldig geselecteerde financiële commentators in één feed, via het platform.

Bestelling uitvoering

Bestel types

Ons Next Generation-platform biedt een scala aan flexibele en makkelijk te gebruiken bestellingen, zodat u uw handelsinvoer, exit en risico beter kunt beheren. Wij bieden ook een scala van geavanceerde functies, waaronder grensorders, gegarandeerde stop-loss orders, trailing stops, prijs ladders en meer.

Geavanceerde bestelopties: –

1-Click Trading
2-prijs ladder
3-lang en kort tegelijkertijd
4-grensorders
5-Gegarandeerde haltes

Ingebouwde hulp en ondersteuning

Platform tour video's

Ontdek hoe u de krachtige tools in ons bekroonde Next Generation-platform ** kunt gebruiken om een ​​sterkere handelsstrategie te ontwikkelen.

Trading strategie video's

Nieuw bij CFD trading? Verbeter uw handelsvaardigheden met onze suite van gratis educatieve video's.

Live chat

Heeft u een vraag over uw handelsaccount? Gebruik live chat of bel een lid van ons bekroonde Customer Services team ^ wanneer er een markt is open.

Platform feedback

Wij nemen onze klantenfeedback se

[:hu]

CMC Markets WebTrader kezdőknek, minden a CMC Markets Web kereskedő kereskedési pénznemben spreadfogadás vagy a CFD kereskedés , Open szabad CMCMarkets WebTrader fiókot.

CMC Markets WebTrader

Alakfelismerés szkenner

A mintázat felismerés szkenner automatikusan figyelmezteti Önt, hogy a megjelenése, kitörési népszerű chart minták, mint a háromszögek, ékek és csatornák között 120 legnépszerűbb termékek 15 percenként, megbizonyosodva arról, hogy az értesítés az esetleges kereskedelmi lehetőségeket.

Hírek és betekintést

Access több forrásból piaci hírek és elemzések közvetlenül a Next Generation platform .

Insights

Globális csapatunk a piaci elemzők elhelyezhet napi kommentárok formájában írott és videó tartalmat a „Insights” modul a platform, hogy az Ön napi kereskedési ötletek.

Morningstar mennyiségi saját kutatási jelentések

Keresse kereskedelmi készletek lehetőségek összehasonlításával a tényleges ár a részvények a Morningstar „valós érték becslés”, amit a részesedés érdemes lenne.

Reuters

Legyen naprakész az élő streaming piaci hírek a Reuters a mi asztali CFD kereskedési platform és a mobil alkalmazások.

CMC TV

Nézd naponta videókat szakembereink, amikor megosztják éleslátó technikai elemzés a piacon.

piac naptár

Powered by Reuters, mi szűrhető piaci naptár tartalmazza az összes jelentős gazdasági adatok a világ minden tájáról, akkor riasztást küld a kulcsfontosságú kereskedelmi események a mobiltelefonján.

CMC-en

Access tweets a mi elemzők, és több mint 45 gondosan kiválasztott pénzügyi elemzők egy takarmány, a platformon keresztül.

megbízás végrehajtása

Rendezés típus

A Next Generation platform egy sor rugalmas és könnyen használható megrendelések, így jobban kezelheti a kereskedelmi belépés, kilépés és a kockázat. Ajánlunk egy sor fejlett funkciók, többek között határ megrendelések, garantált stop-loss megbízást, záró megáll, ár létrák és így tovább.

Részletes érdekében lehetőségek: –

1-Click kereskedési
2-ára létra
3-Long és rövid egyszerre
4-Határ rendelések
5 garantált megálló

Beépített segítség és támogatás

Platform túra videók

Tudja meg, hogyan lehet használni a hatalmas szerszámot díjnyertes következő generációs platform **, hogy dolgozzon ki egy erősebb kereskedési stratégia.

Kereskedési stratégia videók

Új CFD? Fokozza a kereskedelmi készségek a mi programcsomag ingyenes oktatás videók.

Élő chat

Kérdése van a kereskedelmi számla? Használja élő chat, vagy egy hívást, hogy tagja a díjnyertes Ügyfélszolgálat csapatunkkal ^ ott, amikor nyitott piacon.

Platform visszajelzést

Vesszük az ügyfelek visszajelzéseit se

[:ja]

CMC市場初心者のためのWebtrader、CMC市場に関するすべて取引通貨、 賭け またはCFD取引 、オープンフリーのCMCMarkets Webtrader口座のためのWebトレーダー。

CMC市場Webtrader

パターン認識スキャナ

当社のパターン認識スキャナーは、最も人気のある120種類の製品の三角形、ウェッジ、チャンネルなどの人気のあるチャートパターンが15分ごとに自動的に表示され、取引の可能性が通知されるようにします。

ニュースと洞察

次世代プラットフォームを通じて、市場のニュースと分析の複数のソースに直接アクセスできます

洞察

当社の世界的なマーケットアナリストチームは、毎日の取引のアイデアを提供するために、書面およびビデオコンテンツの形で日々の解説をプラットフォームの「Insights」モジュールに投稿しています。

Morningstarの定量的株式研究レポート

当社の株式の実際の価格を、 株式が価値があると考えられるMorningstarの公正価値の見積りと比較することにより、 株式取引の機会を見つける。

ロイター通信のニュース

ロイターのライブストリーミング市場のニュースをデスクトップのCFD取引プラットフォームとモバイルアプリでご紹介します。

CMCテレビ

市場での洞察力の高い技術分析を共有するため、エキスパートからの毎日のビデオをご覧ください。

マーケットカレンダー

ロイターが供給している当社のフィルタリング可能な市場カレンダーは、世界中の主要な経済データリリースをカバーし、携帯電話の主要な取引イベントにアラートを送信します。

CMC Twitter

私たちのアナリストや45人以上の慎重に選ばれた財務コメンテーターからのツイートを、プラットフォームを介して1つのフィードで利用できます。

注文実行

オーダータイプ

私たちの次世代プラットフォームは、柔軟で使いやすい注文の範囲を提供し、取引の参入、退出、リスク管理をより効果的に行うことができます。また、境界オーダー、保証されたストップロスオーダー、トレーリングストップ、価格ラダーなどの高度な機能を提供しています。

高度な注文オプション: –

ワンクリック取引
2-Priceはしご
3-Long&short同時に
4バウンダリ・オーダ
5保証ストップ

組み込みのヘルプとサポート

プラットフォームツアービデオ

受賞歴を誇る次世代プラットフォーム**の強力なツールをどのように使用してより強力な取引戦略を策定するかをご覧ください。

トレーディング戦略ビデオ

CFD取引の新機能?無料の教育用ビデオスイートでトレーディングスキルを高めましょう。

ライブチャット

あなたの取引口座について質問がありますか?マーケットが開いている場合は、ライブチャットを使用するか、受賞歴のあるカスタマーサービスチームのメンバーに電話してください。

プラットフォームのフィードバック

私たちは顧客からのフィードバックを受け取ります

[:ar]

سمك ماركيتس ويبترادر ​​للمبتدئين، كل شيء عن سوق سمك الأسواق تاجر لتداول العملات، انتشار الرهان أو تداول العقود مقابل الفروقات ، فتح حساب كماركيتس ويبترادر ​​مجانا.

سمك الأسواق ويبترادر

الماسح الضوئي التعرف على الأنماط

لدينا الماسح الضوئي التعرف على الأنماط تلقائيا ينبهك إلى ظهور واختراق أنماط الرسم البياني شعبية مثل المثلثات، أسافين وقنوات عبر 120 من المنتجات الأكثر شعبية كل 15 دقيقة، وضمان أن يتم إعلامك من فرص التداول المحتملة.

الأخبار والأفكار

الوصول إلى مصادر متعددة من أخبار السوق والتحليل مباشرة من خلال منصة الجيل القادم.

رؤى

لدينا فريق عالمي من محللي السوق نشر التعليقات اليومية في شكل محتوى مكتوب والفيديو إلى وحدة "البصائر" على منصة لتعطيك أفكار التداول اليومية.

مورنينغستار الكمي تقارير البحوث الأسهم

البحث عن فرص تداول الأسهم عن طريق مقارنة السعر الفعلي لأسهمنا مع مورنينغستار "القيمة العادلة تقدير" ما يمكن أن تكون قيمة يستحق.

رويترز الأخبار

البقاء على اطلاع مع بث مباشر أخبار السوق من رويترز داخل منصة التداول كفد سطح المكتب وتطبيقات الجوال.

تلفزيون سمك

مشاهدة أشرطة الفيديو اليومية من خبرائنا لأنها تبادل التحليل الفني الثاقبة في الأسواق.

تقويم السوق

بدعم من رويترز، لدينا تقويم السوق القابلة للتصفية يغطي جميع البيانات الاقتصادية الرئيسية البيانات من جميع أنحاء العالم، يرسل لك تنبيهات لأحداث التداول الرئيسية على الهاتف المحمول الخاص بك.

سمك تويتر

الوصول تويت من المحللين لدينا وأكثر من 45 المعلقين الماليين مختارة بعناية في تغذية واحدة، عبر منصة.

تنفيذ النظام

أنواع الطلبات

لدينا منصة الجيل القادم يوفر مجموعة من أوامر مرنة وسهلة الاستخدام حتى تتمكن من إدارة أفضل دخول التجارة الخاصة بك والخروج والمخاطر. كما نقدم مجموعة من الميزات المتقدمة بما في ذلك أوامر الحدود، أوامر وقف الخسارة مضمونة، توقف زائدة، وسلالم الأسعار وأكثر من ذلك.

خيارات الطلب المتقدم: –

1-انقر فوق التداول
2-سلم السعر
3-طويل وقصير في وقت واحد
4-أوامر الحدود
5-مضمونة توقف

المدمج في المساعدة والدعم

أشرطة الفيديو جولة منصة

معرفة كيف يمكنك استخدام أدوات قوية داخل لدينا منصة الجيل القادم الحائز على جائزة ** لوضع استراتيجية تجارية أقوى.

أشرطة الفيديو استراتيجية التداول

جديد لتداول العقود مقابل الفروقات؟ تعزيز مهارات التداول الخاصة بك مع مجموعة من أشرطة الفيديو التعليم المجاني.

دردشة مباشرة

لديك سؤال حول حساب التداول الخاص بك؟ استخدام الدردشة الحية أو إجراء مكالمة إلى أحد أعضاء فريق خدمة العملاء الحائز على جائزة ^ كلما كان هناك سوق مفتوح.

تعليقات النظام الأساسي

نحن نأخذ ملاحظات العملاء سي

[:eu]

CMC Merkatuak Webtrader hastapenak, All about CMC Merkatuak Web merkataritza moneta, dendari eta zabalduago apustuak edo CFD merkataritza , Open doan CMCMarkets Webtrader kontua.

CMC Merkatuak Webtrader

Eredua aintzatespen eskaner

Gure eredua aitorpen eskaner automatikoki abisatzen dizu sorrera eta breakout popular taula, hala nola triangelu, ziriak eta gure ezagunenetako 120 zeharkatuz kanal gisa ereduen den produktu 15 minuturo, duzula posible merkataritza aukerak jakinaraziko bermatuz.

Berriak eta Insights

Sarbide merkatu albiste eta analisiak zuzenean Belaunaldi bitartez iturri anitz plataforma .

Insights

Gure merkatu analista talde global iruzkin idatzi eta bideo edukiak 'Insights' plataforman modulura emateko eguneroko merkataritza ideiak formularioa eguneroko komentario.

Morningstar ekitatea kuantitatiboa ikerketa txostenak

Aurki stock merkataritza -aukerak benetako gure prezioa alderatuz akzio Morningstar du 'Fair Balio Aurrekontua' zer share merezi izan dituzte.

Reuters albiste

Stay zuzeneko merkatu Reuters albiste gure desktop barruan informatuta CFD merkataritza plataforma eta sakelako aplikazioak.

CMC TV

Watch eguneroko bideoak gure adituek merkatuetan insightful azterketa teknikoa partekatzeko asmoz.

Market egutegia

Nork Reuters arabera, gure filterable merkatu egutegiaren datu ekonomikoak oharrak nagusi guztiak biltzen ditu mundu osotik, zure mugikorrean duzun gakoa merkataritza ekitaldiak alertak bidaliz.

CMC Twitter

gure analista eta 45 baino gehiago Access tweets kontu handiz hautatutako finantza commentators feed batean, plataformaren bidez.

Agindua exekuzioa

Agindua mota

Gure Belaunaldi plataforma aginduak malgu eta erraz-erabilera sorta bat eskaintzen du, beraz, hobeto ikusiko duzu kudeatu merkataritza sarrera, irteera eta arriskuak. halaber, ezaugarri aurreratu muga aginduak, bermatuta stop-galera aginduak, amaierako geldialdiak, prezioa eskailerak eta gehiago barne sorta bat eskaintzen dugu.

Ordena aukera aurreratuak: –

1-Click merkataritza
2-Price eskailera
3-Long & labur aldi berean
4-muga aginduak
5-bermatuak geldialdiak

Eraiki-en laguntza eta laguntza

Plataforma tour bideoak

Jakin indartsu tresnak nola erabili ahal izango duzu gure saritutako Belaunaldi plataforma barruan ** merkataritza estrategia sendoagoa asmatu.

Negoziazio estrategia bideoak

CFD merkataritza berria? Hobetu zure merkataritza-trebetasunak gure hezkuntza bideoak suite batera.

Live chat

Zure merkataritza-kontua buruzko galdera bat? Erabili zuzeneko txat edo dei bat egin gure saritutako Bezeroaren Zerbitzuak taldeak ^ direnean ez da merkatu bat irekita kidea da.

Plataforma iritzia

Gure bezeroarentzako iritzia se hartu dugu

[:et]

CMC Markets WebTrader algajatele, kõik umbes CMC Markets Web kaupleja kauplemise valuutade ennustuskihlvedudega või CFD kauplemise , Open tasuta CMCMarkets WebTrader konto.

CMC Markets WebTrader

Kujutuvastuseks skanner

Meie kujutuvastuseks skanner automaatselt hoiatab sind tekkimist ja Breakout populaarsetest chart patterns nagu kolmnurgad, kiile ning kanalite üle 120 meie populaarsemaid tooteid iga 15 minuti tagant, et tagada teile teada võimaliku kauplemise võimalusi.

Uudised ja teadmisi

Juurdepääs mitmest allikast turu uudised ja analüüs otse Next Generation platvormi .

Insights

Meie globaalsed meeskond turu analüütikud postitada päevas kommentaaride vormis kirjutatud ja videosisu, et "Insights" mooduli platvormi teile iga päev kauplemise ideid.

Morningstar kvantitatiivne omakapitali uuringute aruanded

Leia aktsia kauplemise võimalusi võrreldes tegelik hind meie aktsiate koos Morningstar õiglase väärtuse hinnanguline ", mida osakaal võiks olla väärt.

Reuters uudised

Ole kursis live streaming turu uudised Reuters meie töölaual CFD kauplemise platvormi ja mobiilirakendusi.

CMC TV

Vaata iga päev videos meie eksperdid jagavad insightful tehnilise analüüsi turgudel.

Turg kalender

Powered by Reuters, meie filtreeritav turul kalender hõlmab kõiki peamisi majandusnäitajad üle maailma, saates teid teateid peamiste kaubanduspartneritega sündmusi oma mobiiltelefoni.

CMC Twitter

Ligipääs säutse meie analüütikud ja üle 45 hoolikalt valitud rahalise kommentaatorid üks sööda platvormi kaudu.

Tellimuse täitmise

orderitüüpide

Meie järgmise põlvkonna platvormi pakub erinevaid paindlik ja lihtne-to-use tellimusi nii saate paremini hallata kaubanduse sisenemist, väljumist ja risk. Pakume ka erinevaid lisafunktsioone, sealhulgas piiri tellimuste garanteeritud stop-loss ordereid, trailing peatub, hind redelid ja rohkem.

Täpsem et võimalusi: –

1-Click kauplemise
2-Hind redel
3-Long & lühike samaaegselt
4-Piir tellimusi
5-Garanteeritud peatust

Sisseehitatud abi ja toetust

Platvorm tour videod

Uuri, kuidas saab kasutada võimsaid tööriistu meie auhinnatud Next Generation platvormi ** välja töötada tugevamad müügistrateegia.

Trading strateegia videos

Uus CFD kauplemise? Ehita oma kauplemise oskusi meie suite tasuta hariduse videod.

Live chat

Kas teil on küsimus oma kauplemiskonto? Kasutage live chat või helistada liige meie auhinnatud Klienditeenindus meeskond ^ alati seal on turg avatud.

platvorm tagasiside

Võtame meie klientide tagasiside se

[:el]

CMC Markets Webtrader για αρχάριους, Όλα για την CMC Markets Διαδικτυακός έμπορος για διαπραγμάτευση νομισμάτων, διαπραγμάτευση σε διαπραγμάτευση ή διαπραγμάτευση CFD , Ανοίξτε τον δωρεάν λογαριασμό CMCMarkets Webtrader.

CMC Markets Webtrader

Σάρωση αναγνώρισης μοτίβων

Ο σαρωτής αναγνώρισης προτύπων σας προειδοποιεί αυτόματα για την εμφάνιση και την έκρηξη δημοφιλών σχεδίων γραφημάτων, όπως τα τρίγωνα, οι σφήνες και τα κανάλια σε 120 από τα πιο δημοφιλή προϊόντα μας κάθε 15 λεπτά, διασφαλίζοντας ότι ενημερώνονται για πιθανές εμπορικές ευκαιρίες.

Νέα και πληροφορίες

Αποκτήστε πρόσβαση σε πολλαπλές πηγές ειδήσεων και αναλύσεων στην αγορά απευθείας μέσω της πλατφόρμας της επόμενης γενιάς.

Στοιχεία

Η παγκόσμια ομάδα αναλυτών της αγοράς δημοσιεύει καθημερινά σχόλια με τη μορφή γραπτού και βίντεο περιεχομένου στην ενότητα "Insights" στην πλατφόρμα για να σας δώσει καθημερινές ιδέες συναλλαγών.

Morningstar ποσοτικές αναφορές ερευνητικών αποτελεσμάτων

Βρείτε ευκαιρίες διαπραγμάτευσης μετοχών συγκρίνοντας την πραγματική τιμή των μετοχών μας με την Εκτίμηση της Εύλογης Αξίας της Morningstar για το τι θα μπορούσε να αξίζει το μερίδιο.

Νέα του Ρόιτερ

Μείνετε ενημερωμένοι με τα νέα της αγοράς από το Reuters στην πλατφόρμα συναλλαγών CFD και τις εφαρμογές για κινητά.

CMC TV

Παρακολουθήστε καθημερινά βίντεο από τους ειδικούς μας, καθώς μοιράζονται διορατικές τεχνικές αναλύσεις στις αγορές.

Χρονοδιάγραμμα αγοράς

Powered by Reuters, το φιλτράριστο ημερολόγιο αγοράς καλύπτει όλες τις σημαντικές εκδόσεις οικονομικών δεδομένων από όλο τον κόσμο, στέλνοντας σας ειδοποιήσεις για βασικές εμπορικές εκδηλώσεις στο κινητό σας τηλέφωνο.

CMC Twitter

Πρόσβαση σε tweets από τους αναλυτές μας και πάνω από 45 προσεκτικά επιλεγμένους οικονομικούς σχολιαστές σε μία ροή μέσω της πλατφόρμας.

Εκτέλεση εντολής

Τύποι παραγγελιών

Η πλατφόρμα της επόμενης γενιάς παρέχει μια σειρά ευέλικτων και εύχρηστων παραγγελιών, ώστε να μπορείτε να διαχειριστείτε καλύτερα την εμπορική είσοδο, την έξοδο και τον κίνδυνο. Προσφέρουμε επίσης μια σειρά από προηγμένα χαρακτηριστικά, όπως οριακές παραγγελίες, εγγυημένες εντολές stop-loss, εντοπισμένες στάσεις, κλίμακες τιμών και άλλα.

Προηγμένες επιλογές παραγγελίας: –

1-Click trading
2-Σκάλα τιμών
3-Long & short ταυτόχρονα
4-οριακές παραγγελίες
5-Εγγυημένες στάσεις

Ενσωματωμένη βοήθεια και υποστήριξη

Πλατφόρμα βίντεο περιήγησης

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ισχυρά εργαλεία της βραβευμένης πλατφόρμας επόμενης γενιάς ** για να αναπτύξετε μια ισχυρότερη εμπορική στρατηγική.

Βίντεο στρατηγικής συναλλαγών

Νέα για διαπραγμάτευση CFD; Βελτιώστε τις εμπορικές σας δεξιότητες με τη σουίτα δωρεάν βίντεο εκπαίδευσης.

Ζωντανή συζήτηση

Έχετε μια ερώτηση σχετικά με το λογαριασμό συναλλαγών σας; Χρησιμοποιήστε τη ζωντανή συνομιλία ή καλέστε ένα μέλος της βραβευμένης ομάδας πελατών μας ^ Όποτε υπάρχει ανοιχτή αγορά.

Ανατροφοδότηση πλατφόρμας

Παίρνουμε ανατροφοδότηση πελατών μας se

[:ga]

CMC Margaí Webtrader do thosaitheoirí, Gach eolas faoi Margaí CMC trádálaí Gréasáin do airgeadraí trádála, leathadh gealltóireachtatrádála CFD , Oscail cuntas Webtrader CMCMarkets haghaidh saor in aisce.

CMC Margaí Webtrader

scanóir aithint patrún

Ár scanóir aithint patrún foláirimh go huathoibríoch tú le teacht chun cinn agus héalaitheoirí na patrúin chairt tóir ar nós triantáin, dingeacha agus leis na bealaí ar fud 120 dár is mó tóir táirgí gach 15 nóiméad, ag cinntiú go bhfuil tú in iúl deiseanna trádála is féidir.

Nuacht agus léargais

Rochtain iliomad foinsí nuachta mhargaidh agus anailís díreach tríd an Chéad Ghlúin Eile ardán .

Spléachadh

Ár bhfoireann domhanda na n-anailísithe margaidh iar tráchtaireachtaí laethúil i bhfoirm smaointe trádála laethúil scríofa agus ábhar físe ar an modúl 'Léargas' ar an ardán a thabhairt duit.

tuarascálacha taighde cothromas cainníochtúil Morningstar

Aimsigh trádála do stoc deiseanna trí chomparáid an bpraghas iarbhír na n- scaireanna leis an Morningstar 'Luach Cóir Meastachán' an méid a d'fhéadfadh an sciar a fiú.

Reuters nuacht

Fan ar an eolas le nuacht margaidh sruthú beo ó Reuters ár dheasc trádála CFD ardán agus apps soghluaiste.

CMC TV

Féachaint ar fhíseáin laethúil ó ár saineolaithe mar a roinneann siad anailís theicniúil insightful ar na margaí.

féilire Mhargaidh

Powered by Reuters, clúdaíonn ár féilire sa mhargadh filterable go léir leis an scaoileadh sonraí eacnamaíocha mór-ó ar fud an domhain, a sheoladh tú foláirimh chuig imeachtaí trádála eochair ar do ghuthán póca.

CMC Twitter

tweets Rochtain as ár n-anailísithe agus os cionn 45 a roghnaíodh go cúramach tráchtairí airgeadais i mbeatha amháin, tríd an gclár.

ordú forghníomhaithe

cineálacha Ordú

Soláthraíonn ár ardán don Chéad Ghlúin Eile raon na n-orduithe solúbtha agus éasca le húsáid ionas gur féidir leat a bhainistiú níos fearr do iontráil trádála, slí amach agus riosca. Cuirimid chomh maith le raon de ghnéithe chun cinn lena n-áirítear orduithe teorann, orduithe stad-caillteanas ráthaithe, stadanna trailing, dréimirí praghsanna agus níos mó.

Roghanna ord Casta: –

trádála 1-Cliceáil
dréimire 2-Praghas
3-Long & gearr ag an am céanna
4-Teorainn orduithe
5-ráthaithe stadanna

Tógtha-i cabhair agus tacaíocht

Físeáin turas Ardán

Faigh amach conas is féidir leat úsáid a bhaint as na huirlisí cumhachtach laistigh ár n-ardán don Chéad Ghlúin Eile a bhuaigh duaiseanna ** chun straitéis trádála níos cheapadh.

Físeáin straitéis trádála

Nua chun trádála CFD? Feabhas a chur ar do chuid scileanna trádála lenár sraith de físeáin saoroideachas.

Live comhrá

Bíodh ar cheist faoi do chuntas trádála? Úsáid beo comhrá a dhéanamh nó glaoch a dhéanamh le ball d'ár bhfoireann um Sheirbhísí do Chustaiméirí a bhuaigh duaiseanna ^ aon uair a níl a margadh oscailte.

aiseolas Ardán

Glacann muid ár n-aiseolas ó chustaiméirí se

[:tr]

Yeni başlayanlar için CMC Pazarları Webtrader, Tümü CMC Piyasaları hakkında Ticaret para birimleri, yayılmış bahis veya CFD ticareti için web ticaret , Açık CMCMarkets Webtrader hesabı.

CMC Pazarları Webtrader

Desen tanıma tarayıcısı

Örüntü tanıma tarayıcısı, olası ticaret fırsatlarından haberdar olmanızı sağlamak için, en popüler ürünlerden 120 dakikada 15 dakikada bir üçgen, kama ve kanal gibi popüler grafik desenlerinin ortaya çıkmasına ve kopmalarına sizi uyarır.

Haberler ve görüşler

Yeni Nesil platformu aracılığıyla doğrudan pazar haberleri ve analiz kaynaklarına erişin.

Insights

Piyasa analizcileri küresel ekibimiz, günlük ticari fikirler vermek için platformdaki 'Bilgilendirmeler' modülüne günlük ve yazılı yorumlar şeklinde günlük yorumlar gönderir.

Morningstar niceliksel araştırma raporları

Hisse senetlerinin gerçek fiyatını, payın değerinin ne olacağına ilişkin Morningstar 'Adil Değer Tahmini' ile karşılaştırarak hisse senedi alım satım fırsatlarını bulun.

Reuters haberleri

Reuters'in masaüstümüzdeki CFD işlem platformu ve mobil uygulamaları içerisindeki canlı piyasa haberleri ile haberdar olun.

CMC TV

Piyasalar üzerindeki anlayışlı teknik analizlerini paylaştıklarından uzmanlarımızın günlük videolarını izleyin.

Pazar takvimi

Reuters tarafından desteklenen filtrelenmiş pazar takvimimiz, cep telefonunuzdaki önemli ticaret etkinliklerine uyarılar göndererek dünyanın dört bir yanından gelen tüm önemli ekonomik verileri kapsar.

CMC Twitter

Platform üzerinden, analistlerimizden tweet'lere ve dikkatlice seçilen 45'den fazla yorumcuya tek bir yayınla erişin.

Sipariş yürütme

Sipariş çeşidi

Yeni Nesil platformumuz, ticaret girişini, çıkışını ve riskini daha iyi yönetebilmeniz için esnek ve kullanımı kolay siparişler sunar. Ayrıca, sınır siparişleri, durdurulma kayıplı emir garantileri, çekiş durakları, fiyat merdivenleri ve daha fazlasını içeren gelişmiş özellikler sunuyoruz.

Gelişmiş sipariş seçenekleri: –

1-Click trading
2-Fiyat merdiveni
3-Uzun ve kısa süreli aynı
4-Sınır siparişleri
5-Garantili duraklar

Dahili yardım ve destek

Platform tur videoları

Daha güçlü bir ticaret stratejisi tasarlamak için ödüllü Yeni Nesil platformumuzdaki ** güçlü araçları nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.

Ticaret stratejisi videoları

CFD ticaretinde yeni misiniz? Ücretsiz eğitim videoları paketi ile ticaret becerilerinizi geliştirin.

Canlı sohbet

Ticaret hesabınız hakkında bir sorunuz mu var? Bir pazar açık olduğunda, canlı sohbet edin veya ödüllü Müşteri Hizmetleri ekibimizden birine bir arama yapın ^!

Platform geri beslemesi

Müşteri görüşümüzü se

[:]